Je winkelwagen is leeg.

 

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Fashion industries in conflict bv   tel: +31 (0)26 - 382 50 52   kvk 66325811
 Hofsingel 79        Btw nr NL856495487B01
 6834GB Arnhem   e-mail:info@fashioninconflict.nl    

 

Artikel 1. Definities

  1. Fashion industries in conflict bv, hierna te noemen FashionINconflict.nl, is een online winkel in grote maten mode.
  2. De online winkel van Fashion in Conflict kan via www.FashionINconflict.nl bezocht worden.
  3. Klant is een persoon die via FashionINconflict.nl een bestelling geplaatst heeft.Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website FashionINconflict.nl zijn uitsluitend deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3 Alleen schriftelijk kan van deze algemene verkoopvoorwaarden worden afgeweken. Indien afgeweken op een bepaald artikel uit deze algemene verkoopvoorwaarden, blijft de rest van de artikelen ongewijzigd van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 FashionINconflict.nl behoudt zicht het recht voor om prijzen te wijzigen.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door FashionINconflict.nl. FashionINconflict.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Eventueel zal FashionINconflict.nl aanvullende informatie opvragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, word je dit onder vermelding van de reden medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.

4.2 Voor transport binnen Nederland brengt FashionINconflict.nl geen kosten in rekening. Voor overige landen gelden tarieven op aanvraag.

4.3 Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door: direct en online door middel van creditcard (Eurocard en Visa) of iDEAL doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor online betalingen worden géén extra kosten berekend.

4.4 Prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, zet- en of drukfouten, vormen geen verplichting voor FashionINconflict.nl zich daaraan te houden. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4.5 Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

4.6 Let op: voor artikelen in de uitverkoop geven wij geen geld terug.

Artikel 5. Levering

5.1 Een bestelling zal in principe altijd binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. FashionINconflict.nl verzendt alle bestellingen zo snel mogelijk, na ontvangst van de betaling via TNT naar het bij bestelling opgegeven afleveradres. Mocht FashionINconflict.nl om bepaalde redenen afwijken van de standaard verzendtermijn, krijgt de klant via e-mail bericht.

5.2 Een overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enig andere hiermee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

5.3 Het produkt moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als klant en FashionINconflict.nl schriftelijk tot andere afspraken zijn gekomen.

5.4 Levering in gedeelten is toegestaan.

5.5 FashionINconflict.nl doet er alles aan om de website zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer of te laat leverbaar is. In dat geval neemt FashionINconflict.nl zo spoedig mogelijk contact met de klant op.

5.5 Het is altijd mogelijk dat zich een geringe afwijking in kleur voordoet t.o.v. het gefotografeerde artikel op de website. FashionINconflict.nl probeert echter alles zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven. prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Artikel 6. Reclames en retourzending

6.1 FashionINconflict.nl verricht uiterste inspanning om een goed product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling met opgaaf van reden een retour melden via de email xxx of de contactbutton op de website www.fashionINconflict.nl. Bestellingen binnen Nederland kun je gratis retour zenden door gebruik te maken van de retourmail. Voor bestellingen buiten Nederland komen de retourkosten voor eigen rekening.

Indien binnen een termijn van 14 dagen na aflevering van de bestelling bij de klant geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt FashionINconflict.nl geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

6.2 FashionINconflict.nl zal een eventueel probleem zo snel mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan je verwachtingen voldoen, kun je de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 3 werkdagen, nadat de bestelling retour ontvangen is, worden teruggestort (via creditcardmaatschappij dan wel rechtstreeks).

Deze garantie vervalt wanneer:

  1. - het product gedragen en/of gewassen is;
  2. - op het produkt vlekken geconstateerd worden;
  3. - je zelf getracht hebt een gebrek te herstellen;
  4. - de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

6.3 Indien je een product, om welke reden dan ook, niet wenst af te nemen, dien je dat binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van het artikel, per email xxxx of via de contactbutton op de website, liefst met opgaaf van reden, te melden. Je hebt het recht het product binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling aan FashionINconflict.nl te retourneren. FashionINconflict.nl accepteert geen onaangemelde retourzendingen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien produkt en de verpakking van het product onbeschadigd is, het produkt voorzien is van de originele labels, het product niet gedragen en/of gewassen is en er geen vlekken op zitten.
FashionINconflict.nl stort binnen 3 werkdagen, nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op je bankrekening terug (indien via iDEAL betaald) dan wel verstrekt opdracht aan de creditcardmaatschappij het bedrag bij te schrijven.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van FashionINconflict.nl, personeel en de producten van FashionINconflict.nl voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. FashionINconflict.nl is evenmin aansprakelijk voor schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

7.2 FashionINconflict.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van FashionINconflict.nl.

7.3 Iedere aansprakelijkheid van FashionINconflict.nl jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan FashionINconflict.nl verschuldigd is.

7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en FashionINconflict.nl, dan wel tussen Fashioninconflict.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en FashionINconflict.nl, is FashionINconflict.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van FashionINconflict.nl.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1 FashionINconflict.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat FashionINconflict.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan FashionINconflict.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 9. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Fashion industries in conflict zijn gedeponeerd in het Handelsregister te Arnhem,

onder KvK-nummer 66325811, Btw Nr NL856495487B01.

 

Algemene Voorwaarden voor Achteraf betalen via Multifactor voor de consument

 

De onderhavige contractsvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek van deze website, uw aanvraag en beoordeling van uw verzoek om achteraf te betalen via de service van MultiFactor. Eveneens zijn deze voorwaarden van toepassing op de goedkeuring van uw aanvraag op de achteraf betaalservice van Multi Factor.

Artikel 1: Definities

Betaalopdracht: Een openstaand vordering, de hoogte van het bedrag van de oorspronkelijke bestelling, met eventueel een verhoging van de verzendkosten, BTW en de kosten voor het gebruik maken de betaalmethode Betaal na Ontvangst. Dit bedrag kan opgehoogd worden door incasso en/of administratiekosten.

Merchant: De partij die, ter voldoening van een geldschuld, betaalopdrachten kan accepteren op basis van een tussen MultiSafepay en de Merchant gesloten overeenkomst.

MultiFactor-website: De website http://www.multifactor.nl

MultiFactor: MultiFactor B.V. is een zelfstandig bedrijf dat het achteraf betaalproces van Betaal na Ontvangst, de achteraf betaalmethode van MultiSafepay, uitvoert. MultiFactor is gespecialiseerd in het veilig uitvoeren van achteraf betaaloplossingen voor consumenten.

Transactie: Een op de Gebruiksinstelling geregistreerde opdracht tot Betaling door Consument aan MultiFactor.

Artikel 2: Beoordeling aanvraag 1: MultiFactor B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder opgave van redenen een aanvraag af te wijzen. U krijgt indien mogelijk direct online te zien of uw verzoek wel of niet, of voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel enkel het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kunt u een verzoek indienen schriftelijk bericht te ontvangen met opgave van redenen. Dit verzoek wordt alleen in behandeling genomen, indien MultiFactor een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager ontvangt. 3: Binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie, kan MultiFactor deze voorwaardelijke acceptatie alsnog weigeren. Uw aanvraag wordt hiermee alsnog afgewezen. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van beperkte gegevenscontrole. 4: Als basisvoorwaarden voor de beoordeling van uw aanvraag dient u minimaal de volgende informatie te verstrekken: 4.1: Uw NAW- en contactgegevens. Het factuur- en bezorgadres bevindt zich in Nederland. Dit adres mag geen postbus adres zijn en u dient over een vaste woon- en/of verblijfplaats te 36

Algemene Voorwaarden voor de consument

De onderhavige contractsvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek van deze website, uw aanvraag en beoordeling van uw verzoek om achteraf te betalen via de service van MultiFactor. Eveneens zijn deze voorwaarden van toepassing op de goedkeuring van uw aanvraag op de achteraf betaalservice van Multi Factor.

Artikel 1: Definities

Betaalopdracht: Een openstaand vordering, de hoogte van het bedrag van de oorspronkelijke bestelling, met eventueel een verhoging van de verzendkosten, BTW en de kosten voor het gebruik maken de betaalmethode Betaal na Ontvangst. Dit bedrag kan opgehoogd worden door incasso en/of administratiekosten.

Merchant: De partij die, ter voldoening van een geldschuld, betaalopdrachten kan accepteren op basis van een tussen MultiSafepay en de Merchant gesloten overeenkomst.

MultiFactor-website: De website http://www.multifactor.nl

MultiFactor: MultiFactor B.V. is een zelfstandig bedrijf dat het achteraf betaalproces van Betaal na Ontvangst, de achteraf betaalmethode van MultiSafepay, uitvoert. MultiFactor is gespecialiseerd in het veilig uitvoeren van achteraf betaaloplossingen voor consumenten.

Transactie: Een op de Gebruiksinstelling geregistreerde opdracht tot Betaling door Consument aan MultiFactor.

Artikel 2: Beoordeling aanvraag 1: MultiFactor B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder opgave van redenen een aanvraag af te wijzen. U krijgt indien mogelijk direct online te zien of uw verzoek wel of niet, of voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel enkel het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kunt u een verzoek indienen schriftelijk bericht te ontvangen met opgave van redenen. Dit verzoek wordt alleen in behandeling genomen, indien MultiFactor een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager ontvangt. 3: Binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie, kan MultiFactor deze voorwaardelijke acceptatie alsnog weigeren. Uw aanvraag wordt hiermee alsnog afgewezen. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van beperkte gegevenscontrole. 4: Als basisvoorwaarden voor de beoordeling van uw aanvraag dient u minimaal de volgende informatie te verstrekken: 4.1: Uw NAW- en contactgegevens. Het factuur- en bezorgadres bevindt zich in Nederland. Dit adres mag geen postbus adres zijn en u dient over een vaste woon- en/of verblijfplaats te

 

beschikken binnen Nederland; 4.2: Uw geboortedatum, waaruit blijkt dat u 18 jaar of ouder bent; 4.3: Uw bankrekeningnummer.

Artikel 3: Voorwaarden beoordeling achteraf betalen Als basisvoorwaarden voor de beoordeling van uw aanvraag dient u minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen: 1: Uw factuur- en bezorgadres ligt in Nederland. Dit adres is geen postbus adres; 2: U bent 18 jaar of ouder; 3: U bent niet failliet verklaard, of onder curatele/bewind gesteld. Eveneens is er geen verzoek/vordering daartoe ingediend; 4: U hebt geen surseance van betaling aangevraagd of u verkeert in surseance van betaling, schuldsanering/bemiddeling danwel is hier een aanvraag voor ingediend of dreigt u hierin te verkeren; 5: U verkeert niet in een situatie waarin u bent opgehouden uw schulden tijdig en integraal te voldoen; 6: De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is niet op u van toepassing. 7: U bent handelingsbekwaam en beschikkingsbevoegd. 8: De waarde van uw (eerste) bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de aan u verkopende partij toestaat om achteraf te mogen betalen; 9: U heeft bevrijdend de eerste bestelling betaald voordat u een tweede keer achteraf kunt betalen. 10: Indien u bovenstaande gegevens verstrekt omdat u door het plaatsen van de bestelling gebruik wenst te maken van de achteraf betaalservice van MultiFactor, verleent u uitdrukkelijke toestemming om uw gegevens te verwerken en te toetsen op een dergelijke wijze dat MultiFactor uw gegevenscontrole op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en u tevens kan informeren of de aanvraag (voorwaardelijk) is geaccepteerd. 11: U verklaart door middel van deze aanvraag de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit uw bestelling volledig en tijdig te kunnen nakomen.

Artikel 4: Wijze van betalen 1: Indien u gebruik wenst te maken van de achteraf betaalservice van MultiFactor en MultiFactor B.V. accepteert uw bezoek, worden de rechten ten aanzien van het voor uw aankopen verschuldigde bedrag overgedragen aan MultiFactor B.V. Dat brengt met zich mee dat u na acceptatie nog uitsluitend bevrijdend kunt betalen aan MultiFactor B.V. MultiFactor verzendt u een digitale factuur voor het door u verschuldigde bedrag. U kan van MultiFactor een factuur ontvangen voor het verschuldigde bedrag apart van de levering van de bestelling. Deze factuur wordt digitaal verzonden. 2: Uw betalingsverplichting blijft onverlet en onverkort in stand indien u na de acceptatie aan een ander dan MulitFactor betaalt. U bent derhalve gehouden om (nogmaals) aan MultiFactor te betalen. 3: MultiFactor behoudt zich het recht voor om eventuele afleverkosten en kosten van betaling en/of overige kosten in geval van retournering van uw bestelling niet te restitueren. 4: Indien u gebruik maakt van achteraf betalen via MultiFactor in combinatie met automatische incasso machtigt u MultiFactor B.V uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer. U heeft bevrijdend

 

betaald zodra de incasso is geschiedt en de termijn voor stornering is verlopen. 5: Indien u kiest voor de achteraf betaalservice MultiFactor in combinatie met een eenmalige machtiging, machtigt u MultiFactor B.V. uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever) kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer. U heeft geen recht op terugboeking, zodra uw betaling is ontvangen heeft u bevrijdend betaald. 6: MultiFactor B.V. is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de verkopende partij op grond van uw bestelling jegens u kan/kon uitoefenen. 7: MultiFactor B.V. is te allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op u over te dragen aan een derde partij.

Artikel 5: Kosten betaalopdracht 1: Indien er (bancaire) verwerkingskosten van uw betalingsopdracht(en) worden gerekend, komen deze voor uw eigen rekening en risico. 2: Als u kiest om via automatische incasso of eenmalige machtiging te betalen bent u verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer. 3: Indien een poging tot afschrijving van het verschuldigde bedrag niet slaagt, maakt dat u toerekenbaar tekort schiet (wanprestatie pleegt). Dientengevolge bent u verplicht de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden, terwijl u niet ontslagen bent van uw oorspronkelijke betalingsverplichtingen. Als het verschuldigde bedrag niet van uw rekening kan worden geïncasseerd, kan MultiFactor B.V. een boete aan u in rekening brengen welke 4% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt. 4: U heeft wettelijk gezien tot één dag voor de incassotransactie de mogelijkheid om de incasso-opdracht te herroepen. In dat geval is artikel 6.2. van toepassing en kan MultiFactor eveneens naast het bepaalde in artikel 6 een boete in rekening brengen welke 4% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt.

Artikel 6: Adreswijziging 1: Het is verplicht om MultiFactor B.V. op de hoogte te stellen van iedere adres en e-mail wijziging. U wordt geacht woonachtig te zijn op het laatst bij MultiFactor B.V. bekende adres indien geen adreswijziging is ontvangen. 2: U kunt adreswijzigingen schriftelijk of per email doorgeven aan de supportafdeling van MultiFactor B.V., Postbus 37159, 1030AD Amsterdam, email: support@mulitfactor.nl 3: MultiFactor gaat uit van de juistheid van de door u verstrekte gegevens. De digitale factuur wordt verzonden naar het e-mailadres dat is gebruikt bij de overeenkomst of dat anderszins aan MultiFactor is doorgegeven. Een foutief doorgegeven e-mailadres is voor het risico van de rekeninghouder.

Artikel 7: Betaaltermijn en betalingsvoorwaarden 1: Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum geheel, zonder enige aftrek of verrekening door MultiFactor B.V. ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen. 2: Als u het verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. MultiFactor B.V. stuurt u een e-mailbericht om u te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn en verzoekt u het verschuldigde bedrag aan MultiFactor te voldoen. 3: Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft, zal u een derde herinnering van

 

MultiFactor B.V. per e-mail ontvangen. Het verschuldigde bedrag zal opgehoogd worden met € 7.50 administratiekosten. Wanneer u ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, zal MultiFactor B.V. u een sommatie sturen. De administratiekosten worden nogmaals worden verhoogd met €12.50, in totaal bedraagt dit €20,-. 4:Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is MultiFactor B.V. gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door u verschuldigde bedrag. U bent bovendien administratiekosten verschuldigd in verband met de door MultiFactor B.V. verzonden betalingsherinneringen, eveneens zal MultiFactor B.V. alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan u in rekening brengen. 5: Indien u kiest voor automatische incasso of eenmalige machtiging is MultiFactor B.V. gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van uw rekening af te schrijven. 6: Indien er door uw toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) extra (administratieve) kosten worden gemaakt, worden deze kosten op u verhaald. Deze extra (administratieve) kosten worden verrekenend met de door u gedane betalingen. Pas nadat volledige betaling van door u verschuldigde (administratieve) kosten heeft plaatsgevonden, wordt uw betaling in mindering gebracht op de hoofdsom van het oorspronkelijk door u verschuldigde (factuur)bedrag en btw. 7: Voor het toezenden van betalingsherinnering(en) en het in rekening brengen van incassokosten bij de overschrijding van de betalingstermijn, wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag, alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.

Artikel 8: Behandeling van persoonsgegevens 1: Uw privacy wordt door MultiFactor B.V. gerespecteerd. MultiFactor B.V. draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Als u kiest voor de achteraf betaalservice van MultiSafepay, zullen er persoonsgegevens gevraagd worden. Deze gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van uw aanvraag, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan MultiSafepay. een gegevenstoets uitvoeren. 2: De gegevenstoets kan gebruikt worden voor risico-beheersing en om fraude tegen te gaan. De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het relatiebestand van Multisafepay. Dit is noodzakelijk voor de financiële afhandeling van de door u geplaatste bestellingen. Bij opname van uw gegevens in het relatiebestand van MultiSafepay B.V. wordt gecontroleerd of u overige financiële verplichtingen hebt openstaan. 3: Als u de financiële verplichtingen voortkomende uit de door u geplaatste bestelling/aangegane overeenkomst niet nakomt, wordt dit door MultiFactor B.V. in haar relatiebestand geregistreerd om verdere financiële risico’s voor MultiFactor B.V. en haar opdrachtgevers te beperken. Eveneens worden deze gegevens geregistreerd ten behoeve van kredietwaardigheidtoetsing. MultiFactor B.V. kan hierbij gebruik maken van gespecialiseerde derden die MultiFactor B.V. van extra data voorzien. De verwerking van persoonsgegevens is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. 4: Uw persoonsgegevens kunnen door MultiFactor B.V. gebruikt worden om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Indien u niet wilt dat uw gegevens hiervoor

 

worden gebruikt, dient u dit uitdrukkelijk schriftelijk aan MultiFactor B.V. te melden. MultiFactor B.V. blokkeert vervolgens uw persoonsgegevens. MultiFactor B.V. verwijst u voor verdere informatie naar haar privacy statement. De gegevensverwerkingen binnen MultiFactor B.V. zijn gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Artikel 9: Aansprakelijkheid 1: MultiFactor B.V. kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. MultiFactor B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 2. Merchant dient zorg te dragen voor een correcte en deugdelijke levering van de bestelling. MultiFactor is niet verantwoordelijk voor onjuiste, gebrekkige leveringen, noch voor leveringen die niet zijn geleverd/verzonden, dan wel foutief zijn geleverd/verzonden. 3: Indien MultiFactor B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1: MultiFactor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55878512, statutair gevestigd Kraanspoor 39, 1033SC Amsterdam. De website: www.multifactor.nl 2: De contactgegevens van MultiFactor MultiFactor, Kraanspoor 39, 1033SC Amsterdam of Postbus 37159, 1030 AD Amsterdam. Telefonisch zijn we bereikbaar op nummer 020-8500533. Per e-mail: support@multifactor.nl Website: www.multifactor.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag 08:00-17:30, vrijdag van 08:00-17:00. 3: MultiSafepay staat onder toezicht van de Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële markten (AFM). 4: Op elke overeenkomst tussen u en MultiFactor B.V. is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 5: De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Privacy Statement MultiFactor B.V.

MultiFactor hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Indien u de website bezoekt of gebruik maakt van de diensten van MultiFactor worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Door het bezoeken van de website of indien u gebruik maakt van de diensten van Multifactor, gaat u akkoord met het privacybeleid.

 

MultiFactor (en MultiSafepay) nemen de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bijzonder serieus. Wij willen expliciet benadrukken dat wij handelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gedurende uw bezoek op deze website kan het mogelijk zijn dat MultiFactor persoonsgegevens van u verzamelt. MultiFactor wil echter benadrukken dat uw privacy wordt gerespecteerd.

beschikken binnen Nederland; 4.2: Uw geboortedatum, waaruit blijkt dat u 18 jaar of ouder bent; 4.3: Uw bankrekeningnummer.

Artikel 3: Voorwaarden beoordeling achteraf betalen Als basisvoorwaarden voor de beoordeling van uw aanvraag dient u minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen: 1: Uw factuur- en bezorgadres ligt in Nederland. Dit adres is geen postbus adres; 2: U bent 18 jaar of ouder; 3: U bent niet failliet verklaard, of onder curatele/bewind gesteld. Eveneens is er geen verzoek/vordering daartoe ingediend; 4: U hebt geen surseance van betaling aangevraagd of u verkeert in surseance van betaling, schuldsanering/bemiddeling danwel is hier een aanvraag voor ingediend of dreigt u hierin te verkeren; 5: U verkeert niet in een situatie waarin u bent opgehouden uw schulden tijdig en integraal te voldoen; 6: De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is niet op u van toepassing. 7: U bent handelingsbekwaam en beschikkingsbevoegd. 8: De waarde van uw (eerste) bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de aan u verkopende partij toestaat om achteraf te mogen betalen; 9: U heeft bevrijdend de eerste bestelling betaald voordat u een tweede keer achteraf kunt betalen. 10: Indien u bovenstaande gegevens verstrekt omdat u door het plaatsen van de bestelling gebruik wenst te maken van de achteraf betaalservice van MultiFactor, verleent u uitdrukkelijke toestemming om uw gegevens te verwerken en te toetsen op een dergelijke wijze dat MultiFactor uw gegevenscontrole op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en u tevens kan informeren of de aanvraag (voorwaardelijk) is geaccepteerd. 11: U verklaart door middel van deze aanvraag de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit uw bestelling volledig en tijdig te kunnen nakomen.

Artikel 4: Wijze van betalen 1: Indien u gebruik wenst te maken van de achteraf betaalservice van MultiFactor en MultiFactor B.V. accepteert uw bezoek, worden de rechten ten aanzien van het voor uw aankopen verschuldigde bedrag overgedragen aan MultiFactor B.V. Dat brengt met zich mee dat u na acceptatie nog uitsluitend bevrijdend kunt betalen aan MultiFactor B.V. MultiFactor verzendt u een digitale factuur voor het door u verschuldigde bedrag. U kan van MultiFactor een factuur ontvangen voor het verschuldigde bedrag apart van de levering van de bestelling. Deze factuur wordt digitaal verzonden. 2: Uw betalingsverplichting blijft onverlet en onverkort in stand indien u na de acceptatie aan een ander dan MulitFactor betaalt. U bent derhalve gehouden om (nogmaals) aan MultiFactor te betalen. 3: MultiFactor behoudt zich het recht voor om eventuele afleverkosten en kosten van betaling en/of overige kosten in geval van retournering van uw bestelling niet te restitueren. 4: Indien u gebruik maakt van achteraf betalen via MultiFactor in combinatie met automatische incasso machtigt u MultiFactor B.V uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer. U heeft bevrijdend 37

 

betaald zodra de incasso is geschiedt en de termijn voor stornering is verlopen. 5: Indien u kiest voor de achteraf betaalservice MultiFactor in combinatie met een eenmalige machtiging, machtigt u MultiFactor B.V. uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever) kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer. U heeft geen recht op terugboeking, zodra uw betaling is ontvangen heeft u bevrijdend betaald. 6: MultiFactor B.V. is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de verkopende partij op grond van uw bestelling jegens u kan/kon uitoefenen. 7: MultiFactor B.V. is te allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op u over te dragen aan een derde partij.

Artikel 5: Kosten betaalopdracht 1: Indien er (bancaire) verwerkingskosten van uw betalingsopdracht(en) worden gerekend, komen deze voor uw eigen rekening en risico. 2: Als u kiest om via automatische incasso of eenmalige machtiging te betalen bent u verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer. 3: Indien een poging tot afschrijving van het verschuldigde bedrag niet slaagt, maakt dat u toerekenbaar tekort schiet (wanprestatie pleegt). Dientengevolge bent u verplicht de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden, terwijl u niet ontslagen bent van uw oorspronkelijke betalingsverplichtingen. Als het verschuldigde bedrag niet van uw rekening kan worden geïncasseerd, kan MultiFactor B.V. een boete aan u in rekening brengen welke 4% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt. 4: U heeft wettelijk gezien tot één dag voor de incassotransactie de mogelijkheid om de incasso-opdracht te herroepen. In dat geval is artikel 6.2. van toepassing en kan MultiFactor eveneens naast het bepaalde in artikel 6 een boete in rekening brengen welke 4% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt.

Artikel 6: Adreswijziging 1: Het is verplicht om MultiFactor B.V. op de hoogte te stellen van iedere adres en e-mail wijziging. U wordt geacht woonachtig te zijn op het laatst bij MultiFactor B.V. bekende adres indien geen adreswijziging is ontvangen. 2: U kunt adreswijzigingen schriftelijk of per email doorgeven aan de supportafdeling van MultiFactor B.V., Postbus 37159, 1030AD Amsterdam, email: support@mulitfactor.nl 3: MultiFactor gaat uit van de juistheid van de door u verstrekte gegevens. De digitale factuur wordt verzonden naar het e-mailadres dat is gebruikt bij de overeenkomst of dat anderszins aan MultiFactor is doorgegeven. Een foutief doorgegeven e-mailadres is voor het risico van de rekeninghouder.

Artikel 7: Betaaltermijn en betalingsvoorwaarden 1: Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum geheel, zonder enige aftrek of verrekening door MultiFactor B.V. ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen. 2: Als u het verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. MultiFactor B.V. stuurt u een e-mailbericht om u te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn en verzoekt u het verschuldigde bedrag aan MultiFactor te voldoen. 3: Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft, zal u een derde herinnering van 38

 

MultiFactor B.V. per e-mail ontvangen. Het verschuldigde bedrag zal opgehoogd worden met € 7.50 administratiekosten. Wanneer u ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, zal MultiFactor B.V. u een sommatie sturen. De administratiekosten worden nogmaals worden verhoogd met €12.50, in totaal bedraagt dit €20,-. 4:Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is MultiFactor B.V. gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door u verschuldigde bedrag. U bent bovendien administratiekosten verschuldigd in verband met de door MultiFactor B.V. verzonden betalingsherinneringen, eveneens zal MultiFactor B.V. alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan u in rekening brengen. 5: Indien u kiest voor automatische incasso of eenmalige machtiging is MultiFactor B.V. gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van uw rekening af te schrijven. 6: Indien er door uw toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) extra (administratieve) kosten worden gemaakt, worden deze kosten op u verhaald. Deze extra (administratieve) kosten worden verrekenend met de door u gedane betalingen. Pas nadat volledige betaling van door u verschuldigde (administratieve) kosten heeft plaatsgevonden, wordt uw betaling in mindering gebracht op de hoofdsom van het oorspronkelijk door u verschuldigde (factuur)bedrag en btw. 7: Voor het toezenden van betalingsherinnering(en) en het in rekening brengen van incassokosten bij de overschrijding van de betalingstermijn, wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag, alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.

Artikel 8: Behandeling van persoonsgegevens 1: Uw privacy wordt door MultiFactor B.V. gerespecteerd. MultiFactor B.V. draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Als u kiest voor de achteraf betaalservice van MultiSafepay, zullen er persoonsgegevens gevraagd worden. Deze gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van uw aanvraag, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan MultiSafepay. een gegevenstoets uitvoeren. 2: De gegevenstoets kan gebruikt worden voor risico-beheersing en om fraude tegen te gaan. De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het relatiebestand van Multisafepay. Dit is noodzakelijk voor de financiële afhandeling van de door u geplaatste bestellingen. Bij opname van uw gegevens in het relatiebestand van MultiSafepay B.V. wordt gecontroleerd of u overige financiële verplichtingen hebt openstaan. 3: Als u de financiële verplichtingen voortkomende uit de door u geplaatste bestelling/aangegane overeenkomst niet nakomt, wordt dit door MultiFactor B.V. in haar relatiebestand geregistreerd om verdere financiële risico’s voor MultiFactor B.V. en haar opdrachtgevers te beperken. Eveneens worden deze gegevens geregistreerd ten behoeve van kredietwaardigheidtoetsing. MultiFactor B.V. kan hierbij gebruik maken van gespecialiseerde derden die MultiFactor B.V. van extra data voorzien. De verwerking van persoonsgegevens is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. 4: Uw persoonsgegevens kunnen door MultiFactor B.V. gebruikt worden om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Indien u niet wilt dat uw gegevens hiervoor 39

 

worden gebruikt, dient u dit uitdrukkelijk schriftelijk aan MultiFactor B.V. te melden. MultiFactor B.V. blokkeert vervolgens uw persoonsgegevens. MultiFactor B.V. verwijst u voor verdere informatie naar haar privacy statement. De gegevensverwerkingen binnen MultiFactor B.V. zijn gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Artikel 9: Aansprakelijkheid 1: MultiFactor B.V. kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. MultiFactor B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 2. Merchant dient zorg te dragen voor een correcte en deugdelijke levering van de bestelling. MultiFactor is niet verantwoordelijk voor onjuiste, gebrekkige leveringen, noch voor leveringen die niet zijn geleverd/verzonden, dan wel foutief zijn geleverd/verzonden. 3: Indien MultiFactor B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1: MultiFactor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55878512, statutair gevestigd Kraanspoor 39, 1033SC Amsterdam. De website: www.multifactor.nl 2: De contactgegevens van MultiFactor MultiFactor, Kraanspoor 39, 1033SC Amsterdam of Postbus 37159, 1030 AD Amsterdam. Telefonisch zijn we bereikbaar op nummer 020-8500533. Per e-mail: support@multifactor.nl Website: www.multifactor.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag 08:00-17:30, vrijdag van 08:00-17:00. 3: MultiSafepay staat onder toezicht van de Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële markten (AFM). 4: Op elke overeenkomst tussen u en MultiFactor B.V. is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 5: De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Privacy Statement MultiFactor B.V.

MultiFactor hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Indien u de website bezoekt of gebruik maakt van de diensten van MultiFactor worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Door het bezoeken van de website of indien u gebruik maakt van de diensten van Multifactor, gaat u akkoord met het privacybeleid. 40

 

MultiFactor (en MultiSafepay) nemen de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bijzonder serieus. Wij willen expliciet benadrukken dat wij handelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gedurende uw bezoek op deze website kan het mogelijk zijn dat MultiFactor persoonsgegevens van u verzamelt. MultiFactor wil echter benadrukken dat uw privacy wordt gerespecteerd.

 

-->